دین‌شناسی شناختی

  درباره دوره   علوم شناختی یکی از علوم بین‌رشته‌ای است که رشته‌های مختلفی همچون روان‌شناسی، فلسفه ذهن، عصب‌شناسی، زبان‌شناسی، انسان‌شناسی، علوم رایانه و هوش مصنوعی در تعریف و تبیین این علم مؤثرند. بنابراین می‌توان گفت که علوم شناختی روش‌های مطالعاتی مختلف و متعددی را در مطالعه ساختار و قوای شناختی آدمیان به کار می‌گیرد […]

مبانی علوم شناختی

درباره دوره چگونگی فعالیت‌های ذهنی و فرایندهایی که انجام این فعالیت‌ها را ممکن می‌کند از مهم‌ترین موضوعاتی است که در علوم شناختی مورد بررسی قرار می‌گیرد. به صورت مشخص‌تر از جمله اهداف اصلی این رشته پژوهش در زمینه نحوه تفکر و استدلال کردن، حافظه، توجه، یادگیری و مباحثی مربوط به زبان می‌باشد. علوم اعصاب شناختی […]

فلسفه ذهن

درباره دوره بحث‌های مرتبط با ماهیت ذهن و آگاهی پر‌نشاط، پرجاذبه و در حال پیشرفت است و این در حالی است که این بحث‌ها بر فلسفه، روان‌شناسی، هوش مصنوعی و علوم اعصاب تأثیرات زیادی دارد. فهم اینکه چطور ذهن با جهان فیزیک انطباق می‌یابد و با اشیای مادی تعامل دارد، دشوار است. تبیین اینکه چطور […]