دکتر وحید سهرابی فر

عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب

موضوع 
معنویت و انسان معاصر

آکادمی بین المللی حکمت