دین‌شناسی شناختی

درباره دوره علوم شناختی یکی از علوم بین‌رشته‌ای است که رشته‌های مختلفی همچون روان‌شناسی، فلسفه ذهن، عصب‌شناسی، زبان‌شناسی، انسان‌شناسی، علوم رایانه و هوش مصنوعی در تعریف و تبیین این علم مؤثرند. بنابراین می‌توان گفت که علوم شناختی روش‌های مطالعاتی مختلف و متعددی را در مطالعه ساختار و قوای شناختی آدمیان به کار می‌گیرد و روند […]