براهین اثبات وجود خدا

درباره دوره بشر از آغازی که خود را شناخت به دنبال ریشه وجود و هستی خودش بود. همواره این سوال در ذهنش بود که اولا او که هست و دوما از کجا آمده است و چگونه آفریده شده است. بر این اساس می‌توان گفت که یکی از مهم‌ترین مسائلی که بشر با آن مواجهه بوده […]