روش تصحیح نسخ خطی

درباره دوره در دوره‌های پیش از صنعت انتشار یا توزیع کتاب‌ها به صورت خطی یا دست‌نویس انجام می‌شده است. بر این اساس هر کسی کتابی را نیاز داشت برای استفاده بیشتر باید آن را استنساخ می‌کرد؛ یعنی یک‌بار از روی آن کتاب می‌نوشت یا به فرد یا افرادی می‌داد که برای او از روی آن […]