سید امیر اکرمی

استاد مطالعات تطبیقی و اسلام‌شناسی، دپارتمان الهیات دانشگاه ییل آمریکا