سید محمد‌‌ سادات‌منصوری

عضو کارگروه فلسفه ذهن ستاد توسعه علوم شناختی