عبد‌العزیز‌ ساشِدینا

رئیس گروه مطالعات اسلامی دانشگاه جرج میشن آمریکا