محمدمهدی جهانبخت

عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف