جمال‌الدین حیدری فطرت

پژوهشگر مباحث علوم قرآن و حدیث