حامد فیاضی

مدیر گروه رشته شیعه شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب