حیدر عبدالکریم‌مسجدی

عضو هیات علمی و مربی گروه معارف حدیث دانشگاه قرآن و حدیث