حیدر عبدالکریم‌مسجدی

عضو هیئت علمی و مربی گروه معارف حدیث دانشگاه قرآن و حدیث