سید محمد غروی

مدير پژوهشكده علوم رفتاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه​