سید فخرالدین‌ طباطبایی

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شریف