الساندرو کانچیان

دکترای دانشگاه سينیا و شرق‌شناسی اسلامی