ابوالقاسم علیدوست

استاد سطوح عالی حوزه، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی