دوره جامع معنویت و زندگی

شرکت در این دوره رایگان، اما دریافت گواهی منوط به گذراندن آزمون پایان دوره و پرداخت هزینه گواهی است.   درباره دوره بشر در استفاده از مادیات جهان هستی، بدون بهره‌وری از معنویت دچار گمراهی و افراط و تفریط می‌شود؛ بنابراین لازم است سطح معنویت افزایش یابد و موانع معنویت در رفتارهای فردی و اجتماعی […]

عرفان و معنویت

درباره دوره تلاش و تکاپوی آدمیان برای یافتن راهی به سوی ابعاد درونی و معنوی خود و جهان که در قالب عرفان و معنویت‌گرایی ظهور و بروز یافته است، قدمتی به درازای تاریخ بشر دارد. اما انسان مدرن که در دنیایی به ظاهر بسیار متفاوت از پیشینیان حیات مادی خود را تجربه می‌کند، به دلیل […]