دوره علوم قرآنی

درباره دوره علوم قرآنی، یکی از علم­های مهم حوزۀ مطالعات قرآنی است. به تعبیری، علوم قرآنی، به گونه­ای قرآن‌شناسی و متدلوژی تفسیر متن است. علوم قرآنی دو حوزه متمایز دارد. بخشی از آن به قرآنی شناسی، و وحیانیت، و چگونگی نزول و دوره­های نزول، و تدوین و رسم الخط و قرائت، و ماندگاری، و ساختار […]