فلسفه هنر

درباره دوره فلسفه هنر یکی از فلسفه‌های مضاف است که در دوران مدرن از دیگر ساحت‌های فلسفه جدا شد و به عنوان یک موضوع خاص معرفی و مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت. وقتی ما از موضوعی با عنوان فلسفه هنر به عنوان یکی از فلسفه‌های مضاف صحبت می‌کنیم به این معنا نیست که تا […]