دوره جامع معنویت و زندگی

شرکت در این دوره رایگان، اما دریافت گواهی منوط به گذراندن آزمون پایان دوره و پرداخت هزینه گواهی است.   بشر در استفاده از مادیات جهان هستی، بدون بهره‌وری از معنویت دچار گمراهی و افراط و تفریط می‌شود؛ بنابراین لازم است سطح معنویت افزایش یابد و موانع معنویت در رفتارهای فردی و اجتماعی شناسایی و […]