ارتباطِ با اعتماد به نفس

درباره دوره بیشتر مردم از صحبت کردن در جمع می‌ترسند، اما ارتباط شفاهی مؤثر یک مهارت کلیدی است. جف آنسل ابزارها، استراتژی‌ها و نکات ارتباطی ساده‌ای را ارائه می‌کند که استفاده از آنها آسان است و نتایج فوری را به همراه دارد. او به شما کمک می‌کند اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید، از بدن […]