اندیشه سیاسی اسلام

درباره دوره هدف علم سیاست تشریح و پیش‌بینی پدیده‌های سیاسی است و پدیده‌های سیاسی را به این دلیل بررسی می‌کند که بتواند تصمیمات عملی درباره سیاستی که باید اتخاذ شود، بگیرد. سیاست اسلامی نیز درصدد است برای تحقق آرمان‌هایش در گفتمان اسلام سیاسی، نظام، استراتژی، قانون و راهکار وضع کند و در این مهم متکی […]